Komunikat w sprawie przedłużenia okresu realizacji projektu „Ścieżki współpracy”

KOMUNIKAT

Szanowni Grantobiorcy!

Ze względu na trwające na  świecie i w Europie zagrożenie epidemiologiczne COVID-19 informujemy, że Fundacja Fundusz Współpracy otrzymała zgodę Instytucji Pośredniczącej na wydłużenie czasu trwania projektu „Ścieżki współpracy”.

W związku z tym data graniczna realizacji projektów grantowych zostaje przesunięta z 31 maja 2021 r. na 30 listopada 2021 r.

Oznacza to, że Grantobiorcy, którzy ze względu na stan pandemii widzą konieczność wydłużenia projektu poza ramy czasowe projektu standardowego, mogą kierować do Grantodawcy pisma (skan wysłany na adres: konkurs@sciezkiwspolpracy.pl) zawierające:

  • propozycję nowego okresu trwania projektu (nie wykraczającego poza 30.11.2021 r.);
  • szczegółowe uzasadnienie wnioskowania o zgodę na zmianę okresu realizacji.

Okoliczności powodujące konieczność zmiany umowy muszą mieć charakter nadzwyczajny, wywołany czynnikiem zewnętrznym, niezależnym od beneficjenta, jakim jest obecna sytuacja epidemiczna w kraju. Jednocześnie okoliczności te muszą mieć bezpośredni wpływ na niemożność kontynuowania realizacji projektu w określonym w umowie terminie.

Jednocześnie przypominamy zalecenia Grantodawcy:

  1. Radzimy naszym Grantobiorcom, aby tam, gdzie to możliwe, zamieniali wizyty studyjne na elektroniczne formy komunikacji (Skype, telekonferencje, webinaria itp.) i przesuwali środki na tłumaczenia materiałów i zwiększenie liczby godzin zaangażowanego personelu po obu stronach czy przygotowania materiałów audiowizualnych.
  2. Tam, gdzie jest to możliwe, radzimy przesuwać planowane wizyty na późniejszy termin.
  3. Radzimy zbierać dokumenty pokazujące, że nie udało się odzyskać całości lub części poniesionych wydatków, np. maile, pisma itp.
  4. Prosimy o poinformowanie nas mailowo o sytuacji w projekcie i ewentualnych proponowanych zmianach. Zmiany w harmonogramie, przesunięcia wydatków pomiędzy kamieniami milowymi czy zmiany wskaźników i efektów kamieni milowych będą wymagały podpisania aneksu do umowy. Prosimy o przesyłanie informacji na adres: konkurs@sciezkiwspolpracy.pl [prosimy o dodawanie numeru projektu w tytule maila].
  5. W przypadku Grantobiorców, którzy nie podpisali jeszcze umowy powierzenia grantu lub ich projekty są w fazie negocjacji, prosimy o rozważenie wprowadzenia koniecznych zmian do projektu – zmiany te będą mogły zostać uwzględnione w umowie. Informacje w tej sprawie prosimy również przesyłać na adres: konkurs@sciezkiwspolpracy.pl [prosimy o dodawanie numeru projektu w tytule maila].