O projekcie Ścieżki współpracy

„Ścieżki współpracy” to międzynarodowy projekt realizowany przez Fundację Fundusz Współpracy (FFW), w którym realizatorzy projektów standardowych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) mogą otrzymać dofinansowanie na rozszerzenie rezultatów i produktów tego projektu o komponent międzynarodowy. Celem projektu „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową” realizowanego w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, jest zachęcenie polskich projektodawców do nawiązywania współpracy międzynarodowej, w efekcie której powstaną nowatorskie rozwiązania, które w lepszy, bardziej efektywny czy skuteczny sposób odpowiedzą na zdiagnozowane w projektach krajowych problemy. Na takie działania można otrzymać do 100 tysięcy złotych.

„Ścieżki współpracy” to ponadto różnorodne działania animacyjno-edukacyjne, których celem jest umożliwienie mniej doświadczonym podmiotom wzięcia udziału w organizowanych konkursach grantowych. Obok standardowej ścieżki aplikacji, tzn. złożenia klasycznego wniosku o dofinansowanie, Fundacja zaplanowała specjalny tryb naboru – ścieżkę II „INKUBATOR”, w której podmioty niemające doświadczenia we współpracy międzynarodowej składają uproszczony wniosek (tzw. „fiszkę”) i po pozytywnej ocenie ekspertów wchodzą w proces inkubacji. W jego trakcie  pod opieką tutora określają cele rozszerzenia projektu standardowego, poszukują partnera ponadnarodowego i finalnie składają w konkursie kompletny wniosek o grant ubiegając się o dotację na takich samych zasadach, jak uczestnicy ścieżki standardowej (ścieżka I „STANDARD”).

Przez 3 lata (do 2021 r.) w ramach projektu wypracowane i wdrożone zostanie ponad 200 rozwiązań, które dzięki współpracy z partnerami z obszaru Unii Europejskiej pozwolą instytucjom biorącym udział w projekcie na udoskonalenie istniejących mechanizmów oraz stworzenie nowych rozwiązań problemów z obszarów aktywizacji zawodowej, promowania włączenia społecznego i walki z dyskryminacją, kształcenia przez całe życie lub tworzenia oraz realizacji polityk publicznych (lub innych obszarów szczegółowych ujętych w celach tematycznych 8-11 EFS).

„Ścieżki współpracy” to projekt grantowy realizowany przez Fundację Fundusz Współpracy w partnerstwie z 3 europejskimi organizacjami: włoską Fundacją Democenter, holenderską Fundacją na rzecz rozwoju biznesu we Fryzji oraz rumuńskim Stowarzyszeniem Habilitas – Centrum Zasobów i Szkolenia Zawodowego. Celem zawiązania partnerstwa była budowa sieci organizacji zainteresowanych wspieraniem nawiązywania współpracy partnerskiej w realizacji projektów społecznych w całej Europie.

Po co współpraca międzynarodowa?

Współpraca ponadnarodowa, choć dla wielu podmiotów wciąż stanowi duże wyzwanie ze względu na różnego rodzaju bariery, przynosi wiele korzyści, które można podzielić na korzyści podmiotu realizującego projekt ponadnarodowy, korzyści indywidualne osób biorących udział w działaniach oraz korzyści dla samego projektu. Wśród najważniejszych zachęt dla realizacji projektów międzynarodowych można wymienić:

 • nawiązanie kontaktów instytucjonalnych do celów przyszłej współpracy;
 • innowacje (wprowadzone do istniejących projektów, polityk itp.);
 • umożliwienie projektowi szerszego zakresu i dalszego zasięgu działań, wypracowania dodatkowych rezultatów i produktów, zapewnienia ich najlepszej jakości;
 • osiągnięcie kompleksowych wyników (np. wyników, które zostały przetestowane i dostosowane do innych celów, warunków, grup tematycznych lub obszarów problemowych);
 • poznanie nowych rozwiązań organizacyjnych i technicznych, ulepszona metodologia pracy;
 • zyskanie nowego spojrzenia na problemy, rozwiązania i metody, europejskie spojrzenie na lokalne problemy i wyzwania, lepsze zrozumienie i większa świadomość mocnych i słabych stron krajowych polityk;
 • włączenie do wymiany międzynarodowej profesjonalnego personelu;
 • nowe doświadczenia w budowaniu partnerstwa i zarządzaniu nim, wzajemne uczenie się oraz uczenie się, jak działać wspólnie;
 • przydatność różnorodności kulturowej w wymianie doświadczeń;
 • rozwój dobrze funkcjonującej sieci współpracy, wzbogacenie źródeł informacji i kontaktów;
 • szansę promocji Polski, regionu macierzystego projektu;
 • zyskanie nowych umiejętności zawodowych, doskonalenie umiejętności językowych i komunikacyjnych, wzbogacenie wiedzy merytorycznej;
 • wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych i technicznych.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Żeby przystąpić do składania wniosku musisz spełnić jedynie dwa warunki:

 1. mieć podpisaną umowę o dofinansowanie projektu standardowego w ramach PO WER lub RPO, tzn. realizować projekt w ramach EFS
 2. Twój projekt musi wpisywać się w jeden z poniższych celów tematycznych:
 • Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników.
 • Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.
 • Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.
 • Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej.

Jeśli spełniasz oba te warunki zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie grantowym. Informację o najbliższych naborach znajdziesz tutaj.

O tym, z której ścieżki powinieneś skorzystać, decyduje to, czy masz już doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych. Jeśli tak, zapraszamy do ścieżki STANDARD, w której złożysz standardową aplikację. Jeśli nie – specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy uproszczoną ścieżkę INKUBATOR. Żeby rozpocząć udział w ścieżce, musisz złożyć specjalny uproszczony formularz (tzw. fiszkę), w której bardzo ogólnie opiszesz swój pomysł na projekt grantowy. Po jego pozytywnej ocenie wchodzisz do procesu inkubacji, w wyniku którego przygotujesz wniosek o grant i weźmiesz udział w konkursie grantowym.

UWAGA! Rozszerzeniu nie mogą podlegać projekty ponadnarodowe współfinansowane z EFS w ramach PO WER lub RPO.

Metody współpracy w Ścieżkach współpracy

Przystępując do realizacji projektu grantowego w ramach „Ścieżek współpracy”, wnioskodawcy wybierają jedną z 3 metod realizacji swojego pomysłu.

1. Transfer i adaptacja rozwiązań partnera ponadnarodowego

Współpraca z partnerem/-ami zagranicznym/i, zakładająca transfer, zaadaptowanie oraz wdrożenie nowych rozwiązań opiera się na założeniu, że jeden z partnerów dysponuje: produktem, usługą, gotowym rozwiązaniem lub jakąś jego częścią, które pozwolą pełniej, efektywniej i skuteczniej rozwiązać zidentyfikowany problem. Partner ten pełni wówczas wiodącą funkcję polegającą na dzieleniu się swoją wiedzą i doświadczeniem z pozostałymi partnerami, odnosząc przy tym także określone korzyści w postaci możliwości czerpania wiedzy i doświadczenia od innych partnerów przy okazji testowania swoich rozwiązań w innych warunkach i środowisku.

2. Wspólne wypracowanie rozwiązań z partnerem ponadnarodowym

Współpraca z partnerem/-ami zagranicznym/i zakładająca wspólne wypracowywanie i tworzenie, a następnie wdrożenie nowych rozwiązań to najszersza forma współpracy ponadnarodowej. W takim projekcie partnerzy współdziałają od etapu tworzenia koncepcji projektu, aby w efekcie wygenerować, a następnie wdrożyć wspólne, nowe rozwiązania, przechodząc przez wszystkie wymagane regulaminem konkursu fazy realizacji projektu współpracy ponadnarodowej. Wartością dodaną takiego projektu są przede wszystkim wspólne dla wszystkich stron produkty, które przynoszą korzyści nie tylko grupie docelowej beneficjenta, ale także grupom docelowym z kraju/-ów partnera/-ów.

3. Równoległe wypracowanie rozwiązań z partnerem ponadnarodowym

Współpraca z partnerem/-ami zagranicznym/i zakładająca równoległe tworzenie nowych rozwiązań opiera się na tym, że każda ze stron przygotowuje produkt pod kątem właściwych dla danego kraju uwarunkowań (np. przygotowanie odrębnych programów szkoleniowych czy inicjatyw aktywizujących wybrane grupy docelowe). Wartością dodaną takiego projektu jest przede wszystkim dzielenie się doświadczeniami w określonych dziedzinach oraz wykorzystanie ich przez poszczególnych partnerów do stworzenia rozwiązań lepszych, nowocześniejszych i pełniej odpowiadających na zidentyfikowane problemy niż rozwiązania dotychczasowe, opartych na doświadczeniach pozostałych partnerów oraz dostosowanych do specyfiki kraju partnera. W projektach zakładających równoległe tworzenie rozwiązań jako główne przedsięwzięcia przewiduje się realizację działań pozwalających na wymianę doświadczeń (jednak w sposób bardziej szczegółowy niż w przypadku „wymiany informacji i  doświadczeń”) czy kontakt ekspertów. Nie jest dopuszczalne finansowanie kosztów wypracowania rozwiązania na rzecz partnera ponadnarodowego.

Wybór partnera

Projekt standardowy musi być rozszerzony o współpracę z partnerem z kraju UE – co najmniej jednym podmiotem, posiadającym siedzibę na terenie państwa członkowskiego Unii Europejskiej innym niż Polska.

UWAGA! Zawieranie partnerstwa z podmiotem posiadającym siedzibę na terenie Wlk. Brytanii po 1 marca 2019 r. zostanie uregulowane po uzyskaniu stanowiska KE w kwestii zawierania partnerstwa z Wlk. Brytanią przez kraje członkowskie UE. Dopóki nie uzyskamy stanowiska, uznajemy, że zawieranie partnerstwa z Wielką Brytanią jest wykluczone.

Przed złożeniem wniosku o grant wnioskodawca musi nawiązać kontakt z partnerem międzynarodowym i załączyć do wniosku podpisany przez partnera ponadnarodowego list intencyjny.

Natomiast po pozytywnej ocenie wniosku, przed podpisaniem z grantodawcą umowy o powierzenie grantu, grantobiorca zobowiązany jest do zawarcia pisemnej umowy o współpracy ponadnarodowej przynajmniej z jednym partnerem.

Baza partnerów i wsparcie Grantodawcy

Jednym z elementów platformy  będzie baza partnerów międzynarodowych, współtworzona przez partnerów projektu: Fundację Democenter, Fundację na rzecz rozwoju biznesu we oraz Stowarzyszenie Habilitas – Centrum Zasobów i Szkolenia Zawodowego.

Co jeszcze należy wziąć pod uwagę, wybierając partnera?

 • ustalenie wspólnych celów, podziału zadań i kwestii finansowych;
 • utrudniona technicznie komunikacja (odległość, możliwości techniczne);
 • różnice w kalendarzu pracy , a także różnice w podejściu do czasu i punktualności;
 • różnice w przepisach prawnych i zasadach administracyjnych;
 • różnice kulturowe – kultura pracy, kultura prowadzenia biznesu;
 • nieznajomość języka po stronie wnioskodawcy/partnera;
 • różnice systemowe w krajach partnerskich czy różnice w definiowaniu kluczowych pojęć merytorycznych w projekcie;
 • potencjalne trudności z prowadzeniem rozliczeń z partnerem zagranicznym itp.

Co można zrealizować w ramach projektów grantowych?

Projekty zaproponowane przez wnioskodawców powinny wynikać z konkretnych potrzeb wzmocnienia działań w ramach już realizowanych projektów standardowych EFS, z potrzeby wypracowania na ich rzecz wartości dodanej poprzez nawiązanie współpracy międzynarodowej. Projekty te powinny mieć jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji (do 100 tys. zł).

UWAGA! Projekt ma być zakończony przyjęciem wypracowanego rozwiązania i nie może ograniczać się do organizacji jednorazowego wydarzenia.

Przygotowane projekty, tak jak projekty standardowe, których mają być rozszerzeniem, muszą mieścić się w celach tematycznych 8-11 Europejskiego Funduszu Społecznego, jednak same działania w ich obrębie mogą być bardzo różnorodne, m.in.: 

 • konsultacje, wymiana pracowników, praktyki i wizyty studyjne;
 • transfer dobrych praktyk między partnerami;
 • działalność badawcza i analityczna;
 • przygotowanie, tłumaczenie i publikacja opracowań i raportów;
 • międzynarodowe warsztaty orazinternetowe seminaria szkoleniowe;
 • testowanie innowacyjnych rozwiązań;
 • organizacja konferencji, seminariów, warsztatów i spotkań;
 • opracowanie i przeprowadzenie szkoleń i innych form uczenia się formalnego nieformalnego czy pozaformalnego;
 • wypracowanie narzędzi i metod;
 • opracowanie programów/modeli zwiększających dostęp do zatrudnienia lub aktywizujących osoby znajdujące się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, np. bezrobotnych, NEETs, 50+, kobiety, niepełnosprawnych i in.

UWAGA! Cele tematyczne nie pokrywają się z osiami priorytetowymi POWER ani RPO, wystarczy, żeby projekt wpisywał się w te cele, nie ma bezpośredniej odpowiedniości między celami tematycznymi, a osiami priorytetowymi.

Etapy konkursu grantowego – ścieżka STANDARD i ścieżka INKUBATOR

Opracowywanie fiszek, inkubacja  i nabór wniosków o grant

Fundacja zaplanowała łącznie 8 naborów w okresie realizacji projektu, tj. do 31.08.2021.

W projekcie „Ścieżki współpracy” Fundacja Fundusz Współpracy zaplanowała dwa tryby naboru.  Proces aplikowania o grant zależny jest od doświadczenia podmiotów w realizacji projektów ponadnarodowych i dla poszczególnych ścieżek składa się z następujących etapów:

*określone w infografice terminy są maksymalne i będą uzależnione od liczby wniosków

1. Ścieżka I STANDARD – standardowa procedura konkursowa

Wnioskodawcy mają świadomość, co chcą zrobić, i mają wybranego partnera zagranicznego. Składają wniosek o grant (max. 100 tys. zł), który jest oceniany przez ekspertów. Najlepsze projekty otrzymują dofinansowanie.

2. Ścieżka II INKUBATOR – formuła dedykowana mniej doświadczonym we współpracy międzynarodowej podmiotom

Obok standardowej ścieżki aplikacji, tzn. złożenia klasycznego wniosku o dofinansowanie, Fundacja zaplanowała specjalny tryb naboru – ścieżkę II „INKUBATOR”, w której podmioty niemające doświadczenia we współpracy międzynarodowej składają uproszczony wniosek (tzw. „fiszkę”) i po pozytywnej ocenie ekspertów wchodzą w proces inkubacji. W jego trakcie  pod opieką tutora określają cele rozszerzenia projektu standardowego, poszukują partnera ponadnarodowego i finalnie składają w konkursie kompletny wniosek o grant ubiegając się o dotację na takich samych zasadach, jak uczestnicy ścieżki standardowej (ścieżka I „STANDARD”).

Ogłoszenie o naborze oraz szczegółowy harmonogram naborów będą publikowane na stronie internetowej www.sciezkiwspolpracy.pl. W ogłoszeniu podane zostaną konkretne terminy składania wniosków w danym naborze oraz planowany termin ogłoszenia wyników.

Nabór zostanie ogłoszony z minimum miesięcznym wyprzedzeniem.

Wnioski i fiszki składane będą na platformie internetowej.

Ocena formalna oraz merytoryczna i negocjacje

Po pozytywnej weryfikacji wniosków formalnej i merytorycznej w terminie 30 dni kalendarzowych od zamknięcia naboru wniosków, pracownicy grantodawcy wezwą do negocjacji tych wnioskodawców, co do których aplikacji eksperci zgłosili uwagi na etapie oceny wniosku.

Wyniki naboru

Ogłoszenie listy rankingowej nastąpi po zakończeniu całego procesu weryfikacji/oceny i negocjacji.

Co do zasady nastąpi najdalej w ciągu 30 dni kalendarzowych od terminu zakończenia weryfikacji formalnej i merytorycznej i ewentualnego wezwania do negocjacji.

Zobacz fiszkę! Zobacz wniosek! Zobacz kryteria oceny! Zobacz regulamin! (linki)

Realizacja projektów – kamienie milowe

Po wybraniu metody współpracy z partnerem realizatorzy dofinansowanych projektów przechodzą do realizacji projektów zgodnie z zaplanowanymi na etapie wniosku zadaniami przypisanymi do kolejnych kamieni milowych w projekcie.

Czym są kamienie milowe? Kamienie milowe to 4 kolejne etapy realizacji projektu, w ramach których beneficjenci realizują zaplanowane na etapie wniosku działania i sprawozdają się z nich, zgodnie z dołączonym do umowy harmonogramem.

Grantodawca, zgodnie z założeniami konkursu, rozlicza grantobiorców na podstawie wydatków (w ramach grantu) za rezultaty (efekty), nie zaś na podstawie dokumentów księgowych. W związku z tym budżet jest sformułowany tak, żeby do każdego zadania przypisać odpowiednią kwotę ryczałtową. Do czasu osiągnięcia zaplanowanych rezultatów podstawą do rozliczenia się z grantodawcą będą sprawozdania z osiągnięcia przez grantobiorcę poszczególnych kamieni milowych. Kamienie milowe obejmują:

 1. Plan współpracy z partnerem.
 2. Opracowanie rozwiązania (produktu).
 3. Opracowanie końcowej wersji rozwiązania i planu jego wdrażania.
 4. Wdrażanie rozwiązania.

Wnioskodawca opisuje w ofercie zadania, przypisując im wskaźniki, adekwatne do opisanych we wniosku działań. Dla całego projektu konieczne jest zrealizowanie minimum dwóch wskaźników obligatoryjnych:

 1. Liczba nowych rozwiązań wypracowanych w ramach współpracy z partnerem ponadnarodowym w projekcie grantowym, wraz ze źródłem pomiaru wskaźnika (umowa o współpracy ponadnarodowej).

UWAGA!Nowe rozwiązanie to produkt projektu grantowego realizowanego we współpracy ponadnarodowej, wypracowany we współpracy z partnerem ponadnarodowym (lub partnerami), który w całości, części lub w określonej formie nie występuje dotychczas w praktyce podmiotu, będącego grantobiorcą lub podmiotu użytkownika.

 1. Liczba instytucji, które wdrożyły nowe rozwiązania dzięki współpracy z partnerem ponadnarodowym wraz ze źródłem pomiaru wskaźnika (np. uchwała instytucji, która wdroży rozwiązanie).

Poza ww. wskaźnikami obligatoryjnymi, pomiot ubiegający się o grant musi wskazać we wniosku inne wskaźniki produktu i /lub rezultatu charakterystyczne dla planowanego projektu grantowego, jednak nie mniej niż 1 wskaźnik. Do każdego wskaźnika powinien być opisany sposób jego pomiaru i docelowa wartość wskaźnika. Przykładowymi wskaźnikami projektu mogą być (ale nie muszą):

 • Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych
 • Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w projekcie grantowym
 • Liczba produktów wypracowanych w ramach współpracy międzynarodowej wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK)
 • Liczba instytucji, które przetestowały wypracowane w ramach współpracy międzynarodowej nowe rozwiązanie
 • Liczba konferencji/seminariów/ warsztatów przeprowadzonych w ramach współpracy międzynarodowej/

Na zakończenie projektu, beneficjent przedstawia sprawozdanie końcowe z realizacji założeń wniosku, wykazując jedynie kwoty ryczałtowe i przedstawiając dokumenty potwierdzające wdrożenie wypracowanego w ramach projektu rozwiązania.

Grantodawca weryfikuje sprawozdanie w ciągu maksymalnie 30 dni.

Budżet projektu i rozliczanie poprzez rezultaty

Maksymalna wysokość grantu wynosi 100 tysięcy złotych (bez względu na rodzaj ścieżki).

Grant pokrywa działania związane ze współpracą ponadnarodową, zarówno po stronie wnioskodawcy, jak i partnera zagranicznego. Z grantu można sfinansować koszt personelu merytorycznego w części etatu koniecznej do zrealizowania danego działania i osiągnięcia zaplanowanego rezultatu.
UWAGA! Grant nie obejmuje kosztów pośrednich – niedozwolone jest finansowanie zadań związanych z zarządzaniem, koordynacją czy kosztów administracyjnych a także zakupu sprzętu (w tym oprogramowania).

Koszty projektu są przedstawiane we wniosku o grant w formie budżetu zadaniowego. Budżet zadaniowy oznacza przedstawienie kosztów kwalifikowalnych projektu w podziale na zadania merytoryczne (kamienie milowe). Dodatkowo we wniosku o grant wykazywany jest szczegółowy budżet ze wskazaniem kosztów jednostkowych, który jest podstawą do oceny kwalifikowalności wydatków projektu na etapie oceny wniosku o grant. Szczegółowy budżet zawiera wydatki związane z konkretnymi działaniami przewidzianymi w danym zadaniu i prowadzącymi do wypracowania zaplanowanych efektów czy produktów.

Budżet jest rozliczany za pomocą kwot ryczałtowych. Kwotą ryczałtową jest kwota uzgodniona za wykonanie określonego w projekcie zadania na etapie zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie projektu (jedna kwota ryczałtowa = jedno zadanie = 1 kamień milowy). Niewykonanie zadania oznacza brak zapłaty za zadanie (system 0‐1), bowiem kwalifikowanie kwot ryczałtowych odbywa się na podstawie zrealizowanych zadań oraz osiągniętych wskaźników produktu poszczególnych zadań.

Wnioskodawca, projektując zadania we wniosku o grant oraz wypełniając tabelę w pkt. 12 wniosku Harmonogram wraz ze wskaźnikami i ich miernikami, powinien określić dla każdego z zadań (kamieni milowych) odpowiedni wskaźnik dla rozliczenia przypisanej mu w budżecie kwoty ryczałtowej (tj. wskazać jego nazwę i wartość docelową, której osiągnięcie będzie uznane za zrealizowanie wskazanego zadania) oraz wskazać, jakie dokumenty będą potwierdzać realizację wskaźników.

Okres realizacji

Czas realizacji projektu grantowego musi zawierać się w okresie realizacji projektu standardowego.

Z uwagi na fakt, iż konkursy organizowane są w zakresie projektu o ograniczonych ramach czasowych, projekty grantowe nie mogą wykraczać poza datę 31 maja 2021r.

Minimalny czas trwania projektu to 3 miesiące,maksymalny to 18 miesięcy, jednak nie później niż do 31 maja 2021r. 

UWAGA! Okres realizacji projektu grantowego nie może być dłuższy niż okres realizacji projektu standardowego i musi zawierać się w okresie jego kwalifikowalności.

Wsparcie / działania animacyjno-edukacyjne

W ramach projektu podejmujemy różnorodne działania animacyjno-edukacyjne, które przygotowane zostały tak, by w konkursie mogły wziąć udział także te mniej doświadczone we współpracy międzynarodowej podmioty.

 1. Regionalne spotkania animacyjno-edukacyjne:

Na spotkaniach prezentowane są cele projektu, zasady ubiegania się o wsparcie, zasady realizacji i rozliczania projektów, a także różne rodzaje działań w projektach międzynarodowych, w tym dobre praktyki. Część warsztatową każdego spotkania stanowią dyskusje w grupach tematycznych (odpowiadających osiom tematycznym 8-11), których celem jest przełożenie treści prezentowanych na spotkaniach na praktyczne pomysły uczestników w odniesieniu do swoich projektów.

 1. Warsztaty animacyjne:

Warsztaty mają stanowić pogłębienie procesu wsparcia dla grantobiorców rozpoczętego w czasie regionalnych spotkań animacyjnych m.in. poprzez: definiowanie założeń do własnych projektów, budowanie matrycy logicznej projektu w perspektywie współpracy międzynarodowej, poszukiwanie problemu, do którego rozwiązania wymagana jest współpraca międzynarodowa, określanie celów projektu międzynarodowego (nowe rozwiązanie) oraz założeń (wymagań) co do partnerów międzynarodowych.

 1. Animatorzy:

Poprowadzą działania animacyjne z potencjalnymi grantobiorcami. Zadaniem animatora jest m.in.: wsparcie zainteresowanego podmiotu w definiowaniu obszaru do realizacji w partnerstwie ponadnarodowym, zdefiniowanie problemu/potrzeby w perspektywie projektu ponadnarodowego, określenie przyczyn oraz zdefiniowanie grupy której problem/potrzeba dotyczy, a także wsparcie w prawidłowym przygotowaniu dokumentacji w konkursie grantowym. Działania animacyjne prowadzone będą zarówno bezpośrednio w siedzibach potencjalnych grantobiorców, jak i poprzez spotkania z większą grupą podmiotów w innych lokalizacjach.

 1. Szkolenia i wsparcie tutorów (Dedykowane podmiotom realizujących ścieżkę II INKUBACJA):

Szkolenia ukierunkowane są na ograniczenie barier dotyczących grupy docelowej przy realizacji projektów ponadnarodowych. Tematy szkoleń to: realizacja projektów międzynarodowych, nawiązanie partnerstw międzynarodowych oraz tworzenie innowacyjnych rozwiązań społecznych. Każdy podmiot w ścieżce INKUBATOR otrzyma również specjalnego tutora, który będzie wspierał go w opracowywaniu wniosku o grant.

Wsparcie dla grantobiorców

 1. Spotkania horyzontalne i tematyczne

Ważnym elementem wsparcia na etapie realizacji projektów są sieciujące spotkania horyzontalne i tematyczne – odbywające się w formie warsztatów i grup wsparcia. Spotkania horyzontalne będą dotyczyć przede wszystkim współpracy z partnerem ponadnarodowym, np. prawno-formalnych aspektów współpracy albo kwestii międzykulturowych. Spotkania tematyczne będą organizowane w zależności od potrzeb grantobiorców i dotyczyć będą merytoryki projektów, np. edukacji, rynku pracy itd.

 1. Wsparcie opiekunów

Każdy podmiot realizujący projekt grantowy otrzyma opiekuna, który będzie wspierał go w realizacji projektu na wszystkich etapach – zarówno w kwestiach merytorycznych, jak i formalnych.

Platforma animacyjno-edukacyjna

Zarówno przed zgłoszeniem projektu do konkursu, jak również po otrzymaniu grantu uczestnicy będą mogli korzystać z platformy animacyjno-edukacyjnej, która zawierać będzie nie tylko całą dokumentację związaną z konkursami grantowymi, ale także będzie służyć jako baza danych kontaktów międzynarodowych potencjalnych partnerów, a także jako platforma edukacyjna. To także platforma sieciująca dotychczasowych wnioskodawców/grantobiorców.

Baza partnerów

Jednym z elementów platformy będzie baza partnerów międzynarodowych, współtworzona przez partnerów projektu: Fundację Democenter, Fundację na rzecz rozwoju biznesu we Fryzji oraz Stowarzyszenie Habilitas – Centrum Zasobów i Szkolenia Zawodowego.