Szanowni Państwo, poniżej prezentujemy listę rankingową z ostatecznymi wynikami oceny merytorycznej wniosków o grant złożonych w ramach III ogólnopolskiego naboru wniosków.

Poniższe listy powstały po przeprowadzeniu przewidzianej regulaminem procedury odwołań.

W związku z ograniczoną alokacją środków nie wszystkie wnioski, które zostały ocenione pozytywnie, tj. otrzymały co najmniej 20 pkt, zostały skierowane do negocjacji. Powstała lista rezerwowa wniosków ocenionych pozytywnie, które mogą zostać skierowane do negocjacji, jeśli któryś z obecnych Grantobiorców zrezygnuje z realizacji projektu albo negocjacje z którymś z Wnioskodawców z III naboru zostaną zakończone negatywnie.

Szanowni Państwo, zakończona została ocena merytoryczna wniosków o grant złożonych w ramach III ogólnopolskiego naboru wniosków. Poniżej prezentujemy wyniki oceny.

Przedstawiamy listy rankingowe powstałe w wyniku oceny merytorycznej wniosków o grant. Powstały osobne listy rankingowe dla ścieżek Standard i Inkubator.

W związku z ograniczoną alokacją środków nie wszystkie wnioski, które zostały ocenione pozytywnie, tj. otrzymały co najmniej 20 pkt, zostały skierowane do negocjacji. Powstała lista rezerwowa wniosków ocenionych pozytywnie, które mogą zostać skierowane do negocjacji, jeśli któryś z obecnych Grantobiorców zrezygnuje z realizacji projektu albo negocjacje z którymś z Wnioskodawców z III naboru zostaną zakończone negatywnie.

W niedługim czasie Wnioskodawcy objęci negocjacjami otrzymają od Operatora grantów drogą korespondencji mailowej pisma z wezwaniem do negocjacji,

W ramach III ogólnopolskiego naboru wniosków w projekcie „Ścieżki współpracy” złożono 79 wniosków o grant łącznie dla ścieżek Inkubator i Standard.

Poniżej przedstawiamy ostateczne wyniki oceny formalnej wniosków. Trwa ocena merytoryczna.

Przez najbliższy miesiąc będzie trwała ocena merytoryczna wniosków. Wyniki zostaną opublikowane między 14 a 18.12.2020.

Poniżej prezentujemy listę wszystkich fiszek złożonych w naborze II w dn. 24.08. – 4.09.2020 r. wraz z wynikiem oceny formalnej i merytorycznej.

Gratulujemy wszystkim podmiotom, które zostały zakwalifikowane do udziału w inkubacji. W najbliższych dniach skontaktują się z Państwem tutorzy. Podmioty, którym się to nie udało, zapraszamy do samodzielnego złożenia wniosku jeszcze w tym naborze w ścieżce Standard.

KOMUNIKAT

Szanowni Grantobiorcy!

Ze względu na trwające na  świecie i w Europie zagrożenie epidemiologiczne COVID-19 informujemy, że Fundacja Fundusz Współpracy otrzymała zgodę Instytucji Pośredniczącej na wydłużenie czasu trwania projektu „Ścieżki współpracy”.

W związku z tym data graniczna realizacji projektów grantowych zostaje przesunięta z 31 maja 2021 r. na 30 listopada 2021 r.

Oznacza to, że Grantobiorcy, którzy ze względu na stan pandemii widzą konieczność wydłużenia projektu poza ramy czasowe projektu standardowego, mogą kierować do Grantodawcy pisma (skan wysłany na adres: konkurs@sciezkiwspolpracy.pl) zawierające:

 • propozycję nowego okresu trwania projektu (nie wykraczającego poza 30.11.2021 r.);
 • szczegółowe uzasadnienie wnioskowania o zgodę na zmianę okresu realizacji.

Okoliczności powodujące konieczność zmiany umowy muszą mieć charakter nadzwyczajny, wywołany czynnikiem zewnętrznym, niezależnym od beneficjenta, jakim jest obecna sytuacja epidemiczna w kraju. Jednocześnie okoliczności te muszą mieć bezpośredni wpływ na niemożność kontynuowania realizacji projektu w określonym w umowie terminie.

Jednocześnie przypominamy zalecenia Grantodawcy:

 1. Radzimy naszym Grantobiorcom, aby tam, gdzie to możliwe, zamieniali wizyty studyjne na elektroniczne formy komunikacji (Skype, telekonferencje, webinaria itp.) i przesuwali środki na tłumaczenia materiałów i zwiększenie liczby godzin zaangażowanego personelu po obu stronach czy przygotowania materiałów audiowizualnych.
 2. Tam, gdzie jest to możliwe, radzimy przesuwać planowane wizyty na późniejszy termin.
 3. Radzimy zbierać dokumenty pokazujące, że nie udało się odzyskać całości lub części poniesionych wydatków, np. maile, pisma itp.
 4. Prosimy o poinformowanie nas mailowo o sytuacji w projekcie i ewentualnych proponowanych zmianach. Zmiany w harmonogramie, przesunięcia wydatków pomiędzy kamieniami milowymi czy zmiany wskaźników i efektów kamieni milowych będą wymagały podpisania aneksu do umowy. Prosimy o przesyłanie informacji na adres: konkurs@sciezkiwspolpracy.pl [prosimy o dodawanie numeru projektu w tytule maila].
 5. W przypadku Grantobiorców, którzy nie podpisali jeszcze umowy powierzenia grantu lub ich projekty są w fazie negocjacji, prosimy o rozważenie wprowadzenia koniecznych zmian do projektu – zmiany te będą mogły zostać uwzględnione w umowie. Informacje w tej sprawie prosimy również przesyłać na adres: konkurs@sciezkiwspolpracy.pl [prosimy o dodawanie numeru projektu w tytule maila].

Jako Operator grantów „Ścieżki współpracy” pierwotnie planowaliśmy III nabór wniosków na kwiecień/maj 2020 roku, jednak z powodu pandemii zmuszeni zostaliśmy do przeniesienia konkursu na czas umożliwiający rzeczywiste planowanie projektów ponadnarodowych.

W związku z powyższym obecnie przewidywany termin konkursu to wrzesień i październik 2020 roku. Zakładany harmonogram wygląda następująco:

Nabór fiszek: ostatni tydzień sierpnia i pierwszy tydzień września
Inkubacja: od połowy września do przedostatniego tygodnia października
Nabór wniosków: cały październik

Przeniesienie konkursu jest uwarunkowane przedłużeniem czasu trwania projektu „Ścieżki współpracy”, który pierwotnie miał zakończyć się 31.05.2021 roku. Był to również ostateczny termin zakończenia projektów granatowych. Po przedłużeniu projektu „Ścieżki współpracy” maksymalny czas trwania projektów grantowych wyłonionych w III konkursie będzie wynosił około 12 miesięcy (terminem końcowym będzie prawdopodobnie grudzień 2021).

Dalsze bardziej szczegółowe informacje podamy po pomyślnym przeprowadzeniu procedury przedłużenia projektu „Ścieżki współpracy” (najbliższy miesiąc), a w dalszej perspektywie – po ustabilizowaniu się sytuacji w kraju oraz w Europie.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z zespołem projektu.

Szanowni Państwo, zakończona została ocena merytoryczna wniosków o grant złożonych w ramach II ogólnopolskiego naboru wniosków. Poniżej prezentujemy wyniki oceny.

Przedstawiamy listy rankingowe powstałe w wyniku oceny merytorycznej wniosków o grant. Powstały osobne listy rankingowe dla ścieżek Standard i Inkubator.

Listy rankingowe zostały zaktualizowane po przeprowadzenia procedury odwoławczej wobec Wnioskodawców, którzy w przewidziany Regulaminem sposób złożyli protest od wyniku oceny merytorycznej.

Wszystkie wnioski, które zostały ocenione pozytywnie, tj. otrzymały co najmniej 20 pkt, zostały skierowane do negocjacji. W niedługim czasie Wnioskodawcy objęci negocjacjami otrzymają od Operatora grantów drogą korespondencji mailowej pisma z wezwaniem do negocjacji,

KOMUNIKAT

Szanowni Grantobiorcy!

W kontekście zagrożenia epidemiologicznego na świecie i w Europie, w tym w Polsce, Komitet Monitorujący PO WER przyjął uchwałę nr 303 w sprawie zastosowania odstępstwa od obowiązku spełnienia przez beneficjentów kryteriów wyboru projektów, w oparciu o które projekt został skierowany do dofinansowania.

W przypadku grantów udzielonych w ramach projektu „Ścieżki współpracy” oznacza to umożliwienie wprowadzenia do projektów zmian pozwalających na wydłużenie czasu ich trwania poza termin zakończenia projektów standardowych.

W związku z powyższym wszystkich Grantobiorców, którzy widzą konieczność wydłużenia projektu poza ramy czasowe projektu standardowego, prosimy o skierowania do Grantodawcy pisma (skan wysłany na adres: konkurs@sciezkiwspolpracy.pl) zawierającego:

-propozycję nowego okresu trwania projektu (nie wykraczającego poza 31.05.2021[1]);

-szczegółowe uzasadnienie wnioskowania o zgodę na zmianę okresu realizacji.

Okoliczności powodujące konieczność zmiany umowy muszą mieć charakter nadzwyczajny, wywołany czynnikiem zewnętrznym, niezależnym od beneficjenta, jakim jest obecna sytuacja epidemiczna w kraju. Jednocześnie okoliczności te muszą mieć bezpośredni wpływ na niemożność kontynuowania realizacji projektu w określonym w umowie terminie.


[1] Data ta wynika z terminu zakończenie realizacji projektu „Ścieżki współpracy…” przez Grantodawcę.
W przypadku wydłużenia czasu realizacji projektu „Ścieżki współpracy…” data ta ulegnie przesunięciu, o czym Grantobiorcy zostaną poinformowani osobnym komunikatem.

Ponadto Instytucja Zarządzające PO WER przedstawiła swoje stanowisko dotyczące jego wpływu na realizację projektów. Stanowisko to obowiązuje również w stosunku do projektów grantowych realizowanych w projekcie „Ścieżki Współpracy…”. Ze stanowiska IZ PO WER wynika, że:

 1. Jeśli z powodu ryzyka zakażeniem koronawirusem dane działanie ( np. wizyta studyjna) nie odbędzie się, a poniesiono już koszty związane z jego organizacją (bilety lotnicze, kolejowe, hotel) taka sytuacja będzie uznana za działanie siły wyższej.
 2. Grantobiorcy powinni podjąć działania w celu zminimalizowania kosztów powstałych w związku z odwołanymi wyjazdami np. odzyskać część lub całość środków od organizatorów podróży (zwrot za niewykorzystane bilety, nawet częściowy, czy zmiana rezerwacji na późniejszą).

UWAGA!

Zalecenia Grantodawcy

 1. Radzimy naszym Grantobiorcom, aby tam, gdzie to możliwe, zamieniali wizyty studyjne na elektroniczne formy komunikacji (Skype, telekonferencje, webinaria itp.) i przesuwali środki na tłumaczenia materiałów i zwiększenie liczby godzin zaangażowanego personelu po obu stronach czy przygotowania materiałów audiowizualnych.
 2. Tam, gdzie jest to możliwe, radzimy przesuwać planowane wizyty na późniejszy termin.
 3. Radzimy zbierać dokumenty pokazujące, że nie udało się odzyskać całości lub części poniesionych wydatków, np. maile, pisma itp.
 4. Prosimy o poinformowanie nas mailowo o sytuacji w projekcie i ewentualnych proponowanych zmianach. Zmiany w harmonogramie, przesunięcia wydatków pomiędzy kamieniami milowymi czy zmiany wskaźników i efektów kamieni milowych będą wymagały podpisania aneksu do umowy. Prosimy o przesyłanie informacji na adres: konkurs@sciezkiwspolpracy.pl [prosimy o dodawanie numeru projektu w tytule maila].
 5. W przypadku Grantobiorców, którzy nie podpisali jeszcze umowy powierzenia grantu lub ich projekty są w fazie negocjacji, prosimy o rozważenie wprowadzenia koniecznych zmian do projektu – zmiany te będą mogły zostać uwzględnione w umowie. Informacje w tej sprawie prosimy również przesyłać na adres: konkurs@sciezkiwspolpracy.pl [prosimy o dodawanie numeru projektu w tytule maila].