Komunikat w sprawie zagrożeń dla realizacji projektów grantowych w związku z koronawirusem – AKTUALIZACJA

KOMUNIKAT

Szanowni Grantobiorcy!

W kontekście zagrożenia epidemiologicznego na świecie i w Europie, w tym w Polsce, Komitet Monitorujący PO WER przyjął uchwałę nr 303 w sprawie zastosowania odstępstwa od obowiązku spełnienia przez beneficjentów kryteriów wyboru projektów, w oparciu o które projekt został skierowany do dofinansowania.

W przypadku grantów udzielonych w ramach projektu „Ścieżki współpracy” oznacza to umożliwienie wprowadzenia do projektów zmian pozwalających na wydłużenie czasu ich trwania poza termin zakończenia projektów standardowych.

W związku z powyższym wszystkich Grantobiorców, którzy widzą konieczność wydłużenia projektu poza ramy czasowe projektu standardowego, prosimy o skierowania do Grantodawcy pisma (skan wysłany na adres: konkurs@sciezkiwspolpracy.pl) zawierającego:

-propozycję nowego okresu trwania projektu (nie wykraczającego poza 31.05.2021[1]);

-szczegółowe uzasadnienie wnioskowania o zgodę na zmianę okresu realizacji.

Okoliczności powodujące konieczność zmiany umowy muszą mieć charakter nadzwyczajny, wywołany czynnikiem zewnętrznym, niezależnym od beneficjenta, jakim jest obecna sytuacja epidemiczna w kraju. Jednocześnie okoliczności te muszą mieć bezpośredni wpływ na niemożność kontynuowania realizacji projektu w określonym w umowie terminie.


[1] Data ta wynika z terminu zakończenie realizacji projektu „Ścieżki współpracy…” przez Grantodawcę.
W przypadku wydłużenia czasu realizacji projektu „Ścieżki współpracy…” data ta ulegnie przesunięciu, o czym Grantobiorcy zostaną poinformowani osobnym komunikatem.

Ponadto Instytucja Zarządzające PO WER przedstawiła swoje stanowisko dotyczące jego wpływu na realizację projektów. Stanowisko to obowiązuje również w stosunku do projektów grantowych realizowanych w projekcie „Ścieżki Współpracy…”. Ze stanowiska IZ PO WER wynika, że:

  1. Jeśli z powodu ryzyka zakażeniem koronawirusem dane działanie ( np. wizyta studyjna) nie odbędzie się, a poniesiono już koszty związane z jego organizacją (bilety lotnicze, kolejowe, hotel) taka sytuacja będzie uznana za działanie siły wyższej.
  2. Grantobiorcy powinni podjąć działania w celu zminimalizowania kosztów powstałych w związku z odwołanymi wyjazdami np. odzyskać część lub całość środków od organizatorów podróży (zwrot za niewykorzystane bilety, nawet częściowy, czy zmiana rezerwacji na późniejszą).

UWAGA!

Zalecenia Grantodawcy

  1. Radzimy naszym Grantobiorcom, aby tam, gdzie to możliwe, zamieniali wizyty studyjne na elektroniczne formy komunikacji (Skype, telekonferencje, webinaria itp.) i przesuwali środki na tłumaczenia materiałów i zwiększenie liczby godzin zaangażowanego personelu po obu stronach czy przygotowania materiałów audiowizualnych.
  2. Tam, gdzie jest to możliwe, radzimy przesuwać planowane wizyty na późniejszy termin.
  3. Radzimy zbierać dokumenty pokazujące, że nie udało się odzyskać całości lub części poniesionych wydatków, np. maile, pisma itp.
  4. Prosimy o poinformowanie nas mailowo o sytuacji w projekcie i ewentualnych proponowanych zmianach. Zmiany w harmonogramie, przesunięcia wydatków pomiędzy kamieniami milowymi czy zmiany wskaźników i efektów kamieni milowych będą wymagały podpisania aneksu do umowy. Prosimy o przesyłanie informacji na adres: konkurs@sciezkiwspolpracy.pl [prosimy o dodawanie numeru projektu w tytule maila].
  5. W przypadku Grantobiorców, którzy nie podpisali jeszcze umowy powierzenia grantu lub ich projekty są w fazie negocjacji, prosimy o rozważenie wprowadzenia koniecznych zmian do projektu – zmiany te będą mogły zostać uwzględnione w umowie. Informacje w tej sprawie prosimy również przesyłać na adres: konkurs@sciezkiwspolpracy.pl [prosimy o dodawanie numeru projektu w tytule maila].