KOMUNIKAT

Szanowni Grantobiorcy!

W kontekście zagrożenia epidemiologicznego na świecie i w Europie, w tym w Polsce, Instytucja Zarządzające PO WER przedstawiła swoje stanowisko dotyczące jego wpływu na realizację projektów. Stanowisko to obowiązuje również w stosunku do projektów grantowych realizowanych w projekcie „Ścieżki Współpracy…”. Ze stanowiska IZ PO WER wynika, że:

  1. Jeśli z powodu ryzyka zakażeniem koronawirusem dane działanie ( np. wizyta studyjna) nie odbędzie się, a poniesiono już koszty związane z jego organizacją (bilety lotnicze, kolejowe, hotel) taka sytuacja będzie uznana za działanie siły wyższej.
  2. Grantobiorcy powinni podjąć działania w celu zminimalizowania kosztów powstałych w związku z odwołanymi wyjazdami np. odzyskać część lub całość środków od organizatorów podróży (zwrot za niewykorzystane bilety, nawet częściowy, czy zmiana rezerwacji na późniejszą).

UWAGA!

Zalecenia Grantodawcy

  1. Radzimy naszym Grantobiorcom, aby tam, gdzie to możliwe, zamieniali wizyty studyjne na elektroniczne formy komunikacji (Skype, telekonferencje, webinaria itp.) i przesuwali środki na tłumaczenia materiałów i zwiększenie liczby godzin zaangażowanego personelu po obu stronach czy przygotowania materiałów audiowizualnych.
  2. Tam, gdzie jest to możliwe, radzimy przesuwać planowane wizyty na późniejszy termin.
  3. Radzimy zbierać dokumenty pokazujące, że nie udało się odzyskać całości lub części poniesionych wydatków, np. maile, pisma itp.
  4. Prosimy o poinformowanie nas mailowo o sytuacji w projekcie i ewentualnych proponowanych zmianach. Zmiany w harmonogramie, przesunięcia wydatków pomiędzy kamieniami milowymi czy zmiany wskaźników i efektów kamieni milowych będą wymagały podpisania aneksu do umowy. Prosimy o przesyłanie informacji na adres: konkurs@sciezkiwspolpracy.pl [prosimy o dodawanie numeru projektu w tytule maila].
  5. W przypadku Grantobiorców, którzy nie podpisali jeszcze umowy powierzenia grantu lub ich projekty są w fazie negocjacji, prosimy o rozważenie wprowadzenia koniecznych zmian do projektu – zmiany te będą mogły zostać uwzględnione w umowie. Informacje w tej sprawie prosimy również przesyłać na adres: konkurs@sciezkiwspolpracy.pl [prosimy o dodawanie numeru projektu w tytule maila].